De Panne staat vooral bekend om haar onmetelijke duinreservaten, haar brede strand en de immer gezellige drukte.
Bovendien is De Panne de bakermat van de zeilwagensport.
De zaterdagochtend is het marktdag.
Op zondag zijn de winkels open.

Strand  
La Plage Het strand van De Panne is één van de breedste van de Belgische Kust. Plaats zat dus om te zonnen of te wandelen, maar ook voor de beoefenaar van tal van strand- en watersporten is het strand van De Panne een waar paradijs.
Het brede strand, zonder golfbrekers en een zeer kleine hellingsgraad is daarenboven één van de meest kindvriendelijke van West-Europa.
Ontdek de immense strandvlakte die het laagtij opwerpt, of geniet van deze ruime omgeving om, met de wind in de zeilen, een oefensessie strandzeilen af te werken. De Panne is trouwens de bakermat van deze sport.
Ook oeverloos kuieren, een gezonde jogpartij, al dan niet met hond of een ontluikende ochtendwandeling te paard zijn maar enkele voorbeelden van de mogelijkheden die ons strand te bieden heeft.

De Panne, natuurlijk  

Zilte zandkorrels, ruisende bomen, zoete druppels, koesterende zonnestralen... Beleef onze natuur. De Panne is een aaneenschakeling van talrijke reservaten. Ontdek de wandelende duinen van het Westhoekreservaat, de overgang tussen de Oosthoekduinen en de polders, de grazers van de Houtsaegerduinen en de fossiele duinen van het Cabour. De twee slufters aan het strand zorgen bij storm voor een waar spektakel.
 

D
e Westhoekduinen
 

Het 340 ha grote Westhoekreservaat is het oudste Vlaams natuurreservaat (opgericht in 1957). Samen met de Franse Dunes du Perroquet
(225 ha), het waterwinningsgebied Calmeynbos /Krakeelduinen (105 ha) en de Oosthoekduinen (60 ha) vormt de Westhoek het grootste aaneengesloten
duinengebied van onze kust.
Zeereep-, loop- en paraboolduinen, duinpannen, grijze en blonde duinen, duingraslanden en kalkmoerassen getuigen er van een levend landschap. Maar ook archeologisch is het gebied befaamd om de bewoningsresten die er gevonden zijn daterend uit de Ijzertijd tot Vroege Middeleeuwen. Ondanks
verdroging, versnippering en struweelvorming bezit het gebied nog steeds een zeer hoge natuurwaarde. Grote delen van het reservaat worden actief beheerd om de meest kwetsbare biotopen, zoals duingraslanden en mosduinen, te vrijwaren. Hierbij worden in toenemende mate grote halfwilde grazers ingezet.

Zes met gekleurde bakens gemarkeerde wandelpaden (in totaal 11 km) laten de bezoeker genieten van de grote landschappelijke diversiteit. Langs de wandelroutes liggen enkele interessante uitkijkposten, waarop je een prachtig zicht hebt over de omgeving. Meer informatie vindt u in de gratis reservaatfolder.

D
e Oosthoekduinen
 

Dit 60 ha grote domein is omwille van zijn grote landschappelijke variatie een bezoek meer dan waard. Het oostelijke deel van het domein behoort tot het Calmeynbos dat begin 20e eeuw om experimentele en urbanistische redenen werd bebost met een rijk assortiment aan boomsoorten.

De eigenlijke Oosthoekduinen bestaan uit een rijk met struikgewas (struweel) begroeide duinpanne omgeven door hogere en minder begroeide duinruggen. De afstand tot de zee en de beslotenheid van het landschap hebben de windverstuivingen hier al lang tot stilstand gebracht, waardoor de duinen evolueerden naar mosduinen. Door de hoge recreatiedruk kregen bepaalde delen van het gebied echter weer een stuifduinkarakter.

Het gemeentelijk domein sluit via het mooie Artiestenpad aan op een overgangszone met de polders waarvan momenteel een strook door de Vlaamse overheid ingericht en beheerd wordt als natuurreservaat (Duinzoom Oosthoek). Langs dit pad ligt ook een uitkijkpost met een verbazingwekkend uitzicht op de polders.

In de Oosthoekduinen bevindt zich ook het Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal, een natuureducatiecentrum van de Vlaamse Gemeenschap over de natuur aan de Westkust.

D
e Cabourduinen
 


De fossiele duinen van Adinkerke/Ghyvelde liggen als een smalle gordel dwars op de landsgrens. Het Belgische deel, de Cabourduinen zijn zo ’n 80 ha groot. Het domein is een waterwinningsgebied in eigendom bij de Intercommunale Watermaatschappij Veurne – Ambacht (IWVA). Het gebied is niet vrij toegankelijk, maar er worden regelmatig gegidste wandelingen georganiseerd.


Deze fossiele duinen zijn de oudste van de Belgische kust en vormen de restanten van een 5500 jaar oude zeewering. Door de grote afstand tot de zee en de begroeiing treden duinvormingsprocessen hier momenteel niet meer op. De flora van deze ontkalkte duinen, met vooral bijzondere mossen en korstmossen, vinden we nergens anders in de streek. Ook hier vinden we zeer vroege sporen van menselijke aanwezigheid: archeologische vondsten wijzen op een bewoning die teruggaat tot het Steentijdperk (4500 BP). De naam van gebied en wandelpad verwijzen naar een vroegere eigenaar die hier in 1906 een kasteel, met park, liet aanleggen bij wijze van jachtverblijf. De naam van typisch volkscafé ‘Au retour de la chasse' getuigt nog altijd van dit gebruik als jachtterrein.
Cabour

D
e Houtsaegerduinen en Kerkepannebos
 
Les Dunes
Het Vlaams natuurreservaat Houtsaegerduinen / Kerkepannebos (samen 86 ha) ligt ingesloten tussen de bewoning van De Panne en St.-Idesbald. De voorheen grotendeels open en vochtige Houtsaegerduinen zijn momenteel sterk verdroogd en dichtgegroeid met natuurlijk struweel (struiken en jonge bomen). Plaatselijk zijn nog restanten van vroegere duinakkertjes en mosduinen aanwezig. Het beheer richt zich op het vrijwaren en stimuleren van de natuurlijke ontwikkelingen in het duingebied.

Door de voorgeschiedenis en de beperkte oppervlakte is nood aan specifieke maatregelen voor het behoud van de biodiversiteit en van een gevarieerd landschap. Een kudde ezels, gekozen vanwege hun historische rol als grazers in de duinen en hun zelfredzaamheid, helpt de beheerders hierbij. De wandelaar wordt verzocht de gemarkeerde paden (Houtsaegerpad en Ollevierpad; samen 3 km) niet te verlaten en honden (ook aangelijnd) zijn niet toegelaten in de graaszones. Er loopt wel een wandelpad op de rand van deze duinen, naast het ruiterpad, waar de hond wel toegelaten is aan de leiband. In het Kerkepannebos staat het behoud van het oude boskarakter centraal. Het Kerkepannebos en de corridor langs het Kerkepannepad zijn het gehele jaar vrij toegankelijk voor bezoekers met respect voor de natuur.

S
lufters
 

De combinatie van springtij en storm, dat is wat nodig is om de twee slufters of inhammen in de duinen in De Panne te doen onderlopen. Om de twee weken is er springtij, maar het stormt niet elke keer. Maar gebeurt dit wel, dan zorgt dat voor spektakel in De Panne.

De slufters in De Panne werden door de Vlaamse Overheid aangelegd en daarmee werd de natuurlijke situatie van vroeger hersteld, toen er nog geen dijk was tussen de Schuilhavenlaan en de Franse grens. Toen stroomde het water ook in de duinen bij storm en dit zorgde voor een unieke fauna en flora. Door de dijk op twee plaatsen te onderbreken en bruggen aan te leggen is dit nu weer mogelijk. Maar niet alleen water komt via de twee gaten in de dijk de duinen binnen. Via de slufters komt ook vers stuivend zand het Westhoekreservaat binnen. En dit is goed voor de dynamiek van de duinen.

Slufter
Vanop de bruggen aan de slufters hebt u een prachtig uitzicht over de duinen van het Westhoekreservaat. U komt de slufters tegen als u vanaf de Schuilhavenlaan op het strand richting Frankrijk wandelt.

Wie meer over de slufters wil weten, kan de brochure “Open vensters op de duinen” aanvragen bij de Dienst voor Toerisme. Wie het sluftergebied wenst te bezoeken, kan dit onder begeleiding van een natuurgids, aan te vragen bij de Dienst voor Toerisme.

D
e Zwartenhoek
 

Dit domein in Adinkerke tegen de Franse grens, werd aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap met het oog op een latere verbinding van het Vlaams Natuurreservaat De Westhoek met de oude duinen van Cabour. De weides op de duin-polder-overgang worden begraasd door pony's en er loopt een wandelpad en ruiterpad rondom de grote vijver (voorheen zandwinningsput). Het gebied wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Garzebekeveld en Vijvers Markey  

Het Garzebekeveld is de uitloper van de oude duinengordel van Cabour. Een groot deel werd bebouwd, maar gelukkig bleef er nog een aantal hectare landbouwgrond over. Dit gebied werd onlangs aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap. De humuslaag werd van de akkers afgeschept om de typische vegetatie van weleer terug een kans te geven. Drinkpoelen werden opnieuw uitgegraven en grazers onderhouden het terrein. Op de terugweg rijden we langs de weides van het Garzebekeveld. De vijvers Markey maken ook deel uit van het Garzebekeveld. Deze zandwinningsputten werden recentelijk aangekocht door de provincie West-Vlaanderen om het in erfpacht te geven aan de gemeente. In 2006 werd het domein heringericht tot een mooi recreatief natuurpark, ook toegankelijk voor rolstoelen. U kunt hier gerust picknicken, of met de kinderen eventjes gaan ravotten aan het speelplein (links van de ingang, op ’t einde van de straat).

H
et Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal
Nachtegaal

Als u denkt dat er alleen maar meeuwen vliegen boven de zee en het strand, dan moet je absoluut eens langs het Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal, een initiatief van de Vlaamse overheid. De duinen tussen Duinkerke en de IJzermonding worden hier belicht. De ligging middenin de duinen zorgt er trouwens voor dat de bezoeker onmiddellijk met het duinlandschap kennis kan maken. De grijze betonstenen en het golvende, zinken dak zorgen voor een goede integratie van het gebouw in het omgevende duinlandschap.

Het VBNC De Nachtegaal is zich aan het ontplooien tot één van de boeiendste centra in Vlaanderen. Een belangrijke troef is ongetwijfeld haar gunstige ligging; tussen het Calmeynbos en de Oosthoekduinen, nabij één van de toegangswegen naar De Panne en goed ontsloten door het openbaar vervoer. Het Vlaams natuurreservaat De Westhoek en de Houtsaegerduinen (op de grens met Koksijde) liggen bovendien binnen wandelbereik.

Eén van de grote doelstellingen van het centrum bestaat er in het brede publiek - zowel de schoolgaande jeugd als toeristen - de natuur (opnieuw) te leren ontdekken en waarderen. De audiovisuele ruimte en de schelpenkamer vertellen de bezoeker heel wat interessants over de zee, het strand en de duinen. Men krijgt er een beeld van de ontstaansgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte, van het drukke en rijke leven van het onderwatermilieu en
van de herkomst van heel wat zaken die op het strand gevonden kunnen worden. Ook het behoud en het beheer van de duinen door de afdeling Natuur, beheerder van vele honderden hectare duinen aan de Westkust, komen uitgebreid aan bod.

In de mediatheek wordt een documentatiecentrum uitgebouwd, waar de bezoeker op concrete vragen over de natuur een antwoord kan vinden en waar talrijke natuurboeken en-tijdschriften over het strand en de duinen te vinden zijn. Bovendien kan men met de aanwezige computers op Internet
surfen naar de meest groene sites.

Het centrum bevat ook een echt educatief luik. Een veldklas en een -labo laten toe om aan natuurstudie te doen of kennis op te doen over de verschillende ecosystemen. Er zijn educatieve pakketten voor de scholen en dagprogramma’s voor groepen.

Voor meer informatie :
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Vlaams Bezoekers-en Natuureducatie Centrum De
Nachtegaal
Olmendreef 2
8660 De Panne
t/058-42 21 51 - f/058-42 21 52
www.vbncdenachtegaal.be

D
e Dumontwijk
 


De architecturaal interessante en geklasseerde Dumontwijk refereert naar de typische Cottagestijl maar bevat ook een kenmerkend regionaal karakter met de baksteenarchitectuur. De wijk geeft een indruk van het verblijfstoerisme in de 19e – 20e eeuw. Vanaf het midden van de 19de eeuw vinden de eerste toeristen hun weg naar De Panne. Rond 1892 realiseert de Franse aannemer Arthur Bonzel de huidige Zeelaan. De weg omzeilt in een sierlijke bocht de Kykhillduin. Het zijn deze duinen achter de Zeelaan die onder leiding van Albert Dumont verkaveld en bebouwd worden, met respect voor het natuurlijke duinreliëf.
Sinds 1995 is de Dumontwijk beschermd als stadsgezicht. Een charmante wijk, waar men even kan verpozen weg van de drukte van de badplaats.


Info

Wie meer informatie wenst over de Dumontwijk of wie een wandeling wenst te plannen door de wijk kan surfen naar http://www.decoussemaeker.be/dumontwijk. In de zomer zijn er begeleide wandelingen door de wijk.

Cartier Dumont

C
ultuurhuis De Scharbiellie
 
Scharbiellie
Cultuurhuis De Scharbiellie herbergt een permanente tentoonstelling Oceanische kunst uit de collectie van erenotaris Paul Simpelaere. In 2000 kreeg gemeente De Panne deze kunstcollectie in langdurige bruikleen. Daarnaast biedt het gebouw ruimte voor wisselende tentoonstellingen en kleine culturele evenementen zoals aperitiefconcerten en poëzieavonden. De naam van het gebouw refereert naar de plaatselijke geschiedenis. De Kasteelstraat werd in de tijd Scharbielliedreve genoemd. Deze straat werd immers verhard met de gezeefde as (‘scharbielje’) van de kolenkachels.


De verzameling omvat 20 voorwerpen uit Borneo (Indonesië) en 257 objecten uit Nieuw-Guinea (Oceanië). Het betreft een voor Europa unieke verzameling op zowel wetenschappelijk, cultuurhistorisch, antropologisch, etnisch als educatief vlak. De volkeren uit Oceanië hebben een buitengewoon erfgoed aan de mensheid nagelaten: korwars uit de Geelvinkbaai, polychrome mensfiguren uit het Maprik-gebied, ophanghaken uit het Sepik-gebied, boegen achterstevenversieringen uit het Massim-gebied, geestenplanken uit de Papoea-golf, schilden uit het Asmat-gebied, allemaal overtuigende overblijfselen van het technische vakmanschap van beschavingen die de mechanisatie niet kenden.

Info Cultuurhuis De Scharbiellie, Kasteelstraat 34, De Panne
Bij tijdelijke tentoonstellingen en tijdens de schoolvakanties: Elke dag open van 14.00 u. tot 18.00 u.
Gesloten op maandag en feestdagen.
Buiten deze periodes: Enkel open op zaterdag en zondag van 14.00 u. tot 17.00 u.
Gratis toegang – Groepen op aanvraag
De rijk geïllustreerde catalogus is voor € 1 te koop in Cultuurhuis De Scharbiellie en bij de dienst voor Toerisme.
Info bij de Dienst Cultuur, Zeelaan 21, 8660
De Panne, t/058-42 97 53, f/058 42 16 17, [e] cultuur@depanne.be.

M
useum Cabour
 

Het Cabourmuseum is het geesteskind van de intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht en illustreert de waterwinning in de Westhoek. Terwijl u rondzwerft door de verschillende lokalen van dit sympathieke museum in Adinkerke, waant u zich in een andere tijd. Hier wordt het waterwinningsproces van A tot Z aan u uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van oude instrumenten, materialen en documenten.


Cabour
De oude duinen van Adinkerke-Ghyvelde zijn met hun 5000 jaar de oudste duinen aan de Belgische kust. De Cabourduinen hebben hun naam te danken aan de Duinkerkse reder Charles Cabour die eigenaar was van de duinen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog liet het Belgische leger hier draineerleidingen aanleggen voor waterwinning. Zo werden de legerkampen in Adinkerke, De Panne en Alveringem voorzien van zuiver drinkwater. In 1924 nam de intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (I.W.V.A) de waterwinning van Cabour over het Belgische Leger.
Het Cabourdomein is een gesloten domein, het Cabourmuseum is enkel onder begeleiding van een gids te bezoeken.

P
lopsaland
 
Plopsaland Plopsaland, is het park bij uitstek voor een speciaal dagje uit met de hele familie. Het park is opgebouwd rond de populaire TV-figuren Samson & Gert, Kabouter Plop, Big&Betsy, Wizzy&Woppy en Piet Piraat. Het is de plek waar de kinderen hun helden in hun eigen leefwereld kunnen ontmoeten.
In Plopsaland gaat het dus niet om het hoogste, het vlugste of het meest gedurfde. Het gaat om iets veel spectaculairder: de fantasie van kinderen. En de ouders en grootouders krijgen meteen een verjongingskuur.

Het park is niet alleen opgebouwd rond de populaire figuren, zij zijn ook als verkleed personage aanwezig in het park. Je kan ze een handje geven en zelfs knuffelen en ze gaan graag met de kinderen op de foto. En dagelijks vergast het Groot Theater je op een show met één van de studio 100 – figuren.
Plopsaland blijft ook zijn kindvriendelijke filosofie trouw: alle familieattracties zijn op kindermaat gemaakt en vlot toegankelijk, eventueel mits begeleiding.

Plopsaland, De Pannelaan 68, 8660 Adinkerke, t/058-42 02 02, e/ www.plopsaland.be

G
astronomie
 
Proef de zee op je tong. Visgerechten troef in De Panne. En of het nu om een simpele mosselen – friet of om een tweesterrenmenu gaat, De Panne heeft het in huis, en dit steeds in een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Bewonder het strand vanop een terrasje of ga voor een gezellig hapje binnenshuis.
Lekker vlug of lekker uitgebreid …
U vindt zeker een restaurantje dat u bevalt.

Moules

S
porten in De Panne
Planche à voile
Het spreekt voor zich dat De Panne, als badplaats met het breedste strand van de ganse kust, zich uitstekend leent om actief bezig te zijn. Net zoals de talrijke natuurreservaten is het strand de plaats bij uitstek voor een verruimende wandeling. Toch zult u merken tijdens zo 'n wandeling dat er nog talloze andere sporttakken gemakkelijk beoefend kunnen worden: paardrijden, zeilwagenrijden, speedsailing, hengelen,.... De immense, aangrenzende watermassa is dan weer uitnodigend voor een indrukwekkende lijst watersporten.

Daarnaast biedt De Panne tal van sportinfrastructuren, waar iedereen wel zijn gading in kan vinden. Bowling, petanque, voetballen, atletiek, paardrijden, tennissen, basketten… kan er in moderne centra of in de schaduw van de alomtegenwoordige natuur. Het skatepark geeft de jeugd de mogelijkheid zich eens flink uit te leven. Wie de wijde omgeving wil verkennen, kan vanuit De Panne talrijke fietstochten ook met de knooppuntenkaarten te verkrijgen op het toerismebureau) maken, richting binnenland of het naburige Noord-Frankrijk.


Koksijde:
-museum Paul Delvaux
-abdijmuseum

Veurne:
-mooie Middeleeuwse stad

Diksmuide:
-rijk oorlogsverleden: dodengang, ijzertoren, …

Ieper:
-rijk oorlogsverleden: lakenhallen, belfort, Menenpoort,…

Duinkerke (Frankrijk):
-haven

Oostende:
-haven
-koningin der badsteden
-winkelstad

Brugge:
-Middeleeuwse stad
-winkelstad

Franse kust:
-Cap Blanc Nez en Cap Gris Nez,…